Home page > Zahraniční aktivity

Zahraniční aktivity

Na dlouhodobou příhraniční spolupráci rakouské strany s jednotkami AČR na teritoriu Jihomoravského kraje, Jihočeského Kraje a Kraje Vysočina navazuje současná dvoustranná spolupráce s BUNDESHEER (BH) Rakouska.

Po zrušení některých vojenských útvarů na přelomu let 1999 – 2004 byla tato spolupráce v rámci teritoriální působnosti navázána a v současnosti je rozvíjena mezi Militärkomando Niederösterreich, Militärkomando Oberöstereich a KVV Brno, KVV České Budějovice a KVV Jihlava.

V rámci této spolupráce probíhá dlouhodobá vzájemná výměna praktických zkušeností a poznatků obou armád v různých oblastech:

  • krizové řízení; sdílení vzájemných zkušeností v oblasti teritoriální pomoci BH Rakouska při řešení krizových situací způsobených přírodními a ekologickými katastrofami i nasazení AČR jako ostatní složky IZS ČR (dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému);

  • zkušenosti z přípravy k plnění primárních úkolů teritoriálních velitelství při střežení (ochraně a obraně) nevojenských objektů důležitých pro obranu státu;

  • operační příprava státního území;

  • součinnost při řešení otázek přikrytí společné státní hranice při krizové situaci, včetně pohybu migrační vlny v Evropě za účasti dalších složek IZS – policie, HZS, ZZS, apod.;

  • zkušenosti BH Rakouska a AČR v rámci realizace branné povinnosti; principy realizace branné povinnosti v ČR oproti povinné vojenské službě v Rakousku (trvající 6 měsíců na základě celonárodního referenda);

  • doplňování ozbrojených sil, budování, určení, příprava a výcvik jednotek záloh; sdílení vzájemných zkušeností v oblasti výcviku rezervistů (záloh) rakouského BH (včetně výcviku pěšího záložního praporu) a výcviku Aktivní zálohy (AZ) AČR (včetně výcviku pěších rot KVV a ostatních jednotek AZ u jiných vojensých útvarů a zařízení), jejich logistické a zdravotnické zabezpečení, včetně plánování a organizace výcviku;

  • rekrutace, sdílení zkušeností v oblasti personálního, ekonomického a sociálního zabezpečení profesionálních vojáků, vojáků v základní službě, vojáků v záloze – rezervistů/AZ.

  • zkušenosti BH Rakouska v rámci služby profesionálních vojáků se služebním poměrem na dobu neurčitou (do doby dosažení důchodového věku) oproti kariérním principům uplatňovaným v AČR; personální a sociální zabezpečení vojáků odcházejících do zálohy (v rámci společnosti a jejich uplatnění v civilním sektoru); péče o veterány;

  • civilně-vojenská spolupráce Dolního a Horního Rakouska a krajů Jihomoravského, Jihočeského a Kraje Vysočina.

Nahoru