Home page > Vojenská evidence osob

Vojenská evidence osob

Potvrzení o době výkonu branné povinnosti

Toto potvrzení obsahuje informace o délce absolvování vojenské služby (základní, náhradní doby služby apod.)

Potvrzení žadateli vydáváme na základě předložené „Žádosti o době výkonu branné povinnosti“ pro potřeby Správy sociálního zabezpečení (výpočet výše starobního, invalidního, vdovského důchodu, atd.)

Kontaktní telefon na odpovědného pracovníka: 973 444 035.

Žádost o potvrzení o vykonání vojenské služby

Žádosti lze zaslat/předat:

- osobně v úředních hodinách přímo na KVV Brno

 

- elektronicky na e-mail:

kvv.brno@army.cz

 

- poštou na adresu:

Krajské vojenské velitelství Brno
Štefánikova 53a
662 10 Brno

 

- pomocí datových schránek s elektronickým podpisem:

Identifikace:          eajaeeh

Typ stránky:          Orgán veřejné moci

Organizace:           Krajské vojenské velitelství Brno

IČO:                       60162694

 

Určovací lístek

Určovací lístek dostávají vojáci z povolání, kterým zanikl služební poměr.

Na zadní stranu určovacího lístku uveďte Váš telefonní kontakt, kontaktní adresu, skupiny řidičského oprávnění (např. A, B,…) a  přiložte Vaší fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Kontaktní telefon na odpovědného pracovníka: 973 444 053.

 

Určovací lístek lze zaslat/předat:

- osobně v úředních hodinách přímo na KVV Brno

 

- elektronicky na e-mail:

kvv.brno@army.cz

 

- poštou na adresu:

Krajské vojenské velitelství Brno
Štefánikova 53a
662 10 Brno

 

Vojenská knížka

Vojenská knížka je vojenský doklad obsahující fotografii, jméno nebo jména a příjmení, akademický titul, rodné číslo, vojenskou hodnost, vojenský útvar, vojenskou odbornost a údaje o výkonu vojenské činné služby a další údaje. Ve vojenské knížce je uložena osobní známka, na které je vyryto rodné číslo.

a) Ztráta, odcizení a poškození vojenské knížky - vydání duplikátu

Pro vystavení duplikátu se předem informujte na telefonu 973 444 053, než zašlete Vaší fotku se 100 Kč kolkem. Duplikát vojenské knížky vydáváme na základě předložené „Žádosti o vystavení duplikátu vojenské knížky“, 1 ks barevné fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm a kolku v hodnotě 100 Kč.

„Žádost o vystavení duplikátu vojenské knížky“, 1 ks barevné fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm a kolku v hodnotě 100 Kč lze na Krajské vojenské velitelství zaslat poštou nebo doručit:

- osobně v úředních hodinách přímo na KVV Brno

- poštou na adresu:

Krajské vojenské velitelství Brno
Štefánikova 53a
662 10 Brno

Žádost o vystavení duplikátu vojenské knížky

b) Vrácení vojenské knížky

Po zániku branné povinnosti vojáka v záloze podle zákona č. 585/2004 Sb. (tj. např. dovršení 60 let věku, úmrtí, změně zdravotního stavu) nemusí voják v záloze (popř. pozůstalí) vojenskou knížku vracet.

Nahoru