Home page > Působnost KVV Brno

Působnost KVV Brno

Krajské vojenské velitelství Brno  (dále jen KVV Brno)  je zřízeno dnem 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Vykonává státní správu podle tohoto zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. KVV Brno jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Územním obvodem KVV Brno  je území  Jihomoravského kraje.

https://mapy.jmk.cz/geoportal/JMKStranky/files/documents/2016_spravni-hranice-JMK-okresy-bar_A3.jpg

 

Ředitel

V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, který je přímo podřízen řediteli určeného organizačního útvaru Ministerstva obrany.

Ředitel krajského vojenského velitelství je členem bezpečnostní rady kraje; je členem povodňové komise kraje;

je krajským vojenským velitelem vojenského regionu; v místech, kde sídlí regionální dislokační komise a je členem této komise.

Velení

Zabezpečuje úkoly finančního a personálního zabezpečení pro krajské vojenské velitelství a příslušníky aktivní zálohy.

Voják v aktivní záloze zařazený v organizační struktuře krajského vojenského velitelství ve velení, v hodnosti stanovené pro toto služební místo, je připravován na funkci zástupce ředitele krajského vojenského velitelství a po dobu pravidelného vojenského cvičení realizuje opatření k zabezpečení výcviku aktivních záloh.

Vedoucí starší důstojník zařazený ve velení vykonává činnost pověřeného tiskového a informačního důstojníka a zodpovídá za oblast přípravy občanů k obraně státu (POKOS) v rámci teritoriální působnosti KVV.

 

Operační oddělení

Operační oddělení je organizační článek krajského vojenského velitelství pro zpracovávání, realizaci a vyhodnocování plánu činnosti krajského vojenského velitelství, pro střednědobé plánování, plánování a zabezpečení ochrany a obrany územního obvodu, zpracovávání a upřesňování plánu uvádění do bojové připravenosti, včetně zpracování dokumentace bojového (odborného) stmelení, plánování a provádění přípravy velitelů a štábu krajského vojenského velitelství, plánování a realizaci výcviku vojáků v aktivní záloze u krajského vojenského velitelství, plánování a organizování kontrolní a rozborové činnosti, pro plnění úkolů operační přípravy státního území a pro podporu procesů velení a řízení a jejich rozvoj, k zajištění realizace opatření bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, ochrany informací a zabezpečení spisové služby. V čele operačního oddělení je vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli krajského vojenského velitelství a je nadřízen všem příslušníkům operačního oddělení.

 

Oddělení podpory

Oddělení podpory je organizační článek krajského vojenského velitelství pro řízení logistické podpory. V čele oddělení podpory je vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli krajského vojenského velitelství a je nadřízen všem příslušníkům oddělení podpory.

 

Oddělení obranných příprav

Oddělení obranných příprav je organizační článek krajského vojenského velitelství pro řízení a zabezpečení mobilizační pohotovosti, plánování a provedení mobilizace, řízení mobilizačních příprav, vedení evidence občanů České republiky, podléhajících branné povinnosti, evidence věcných prostředků pro doplnění ozbrojených sil České republiky, komplexní řízení a výstavbu jednotek aktivní zálohy, doplňování ozbrojených sil České republiky vojáky v záloze a věcnými prostředky po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, personální práci s vojáky v záloze, vydávání rozhodnutí ve správním řízení. V čele oddělení obranných příprav je vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli krajského vojenského velitelství a je nadřízen všem příslušníkům oddělení obranných příprav.

 

Oddělení odvodního řízení

Oddělení odvodního řízení je v době míru tvořeno vojáky v aktivní záloze, kteří jsou pravidelně připravováni na vojenských cvičeních k provádění odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. V čele oddělení odvodního řízení je vedoucí oddělení – voják v aktivní záloze, který je po dobu pravidelného vojenského cvičení přímo podřízen řediteli krajského vojenského velitelství a je nadřízen všem příslušníkům oddělení odvodního řízení – vojákům v aktivní záloze na pravidelném vojenském cvičení.

Z historie KVV

V období let 1918 až 1939 byla jako jedna z prvních legislativních norem nového státu přijata prozatimní ústava, zákon č. 37/1918 Sb. Následně v roce 1920 zákon č. 121/1920., kterým Národní shromáždění uvozuje ústavní listinu Československé republiky. V těchto prvních zákonech byla řešena rámcově a neúplně problematika obrany státu. Snaha obsáhnout všechny problémy obrany státu byla završena zákonem o obraně státu č. 131/1936 Sb. V tomto zákoně byla definována politika jak v době míru, tak i v době války. Branná politika zahrnovala přípravu branné moc, diplomacii, mobilizaci lidských a materiálních zdrojů, politickou, osvětovou a morální přípravu.

Na území ČSR působila zemská vojenská velitelství, která měla ve své podřízenosti mimo jiné i doplňovací okresní velitelství.

Pro potřebu mírového a válečného doplňování armády byl v poválečném období vytvořen orgán, který řídil veškerou činnost v této oblasti v rámci jednotlivých krajů. Na jejich úrovni byla vytvořena v roce 1949 krajská vojenská velitelství, která rozkazem ministra národní obrany armádního generála Alexeje Čepičky č. 52 z 27. listopadu 1953 byla transformována na krajské vojenské správy. V tomto období byl velitelem Krajské vojenské správy Brno plk. Josef Prokop. Úkolem tohoto vytvořeného krajského vojenského správního úřadu bylo koordinovat činnost teritoriálních okresních vojenských správ a řídit strážní jednotky na teritoriu Jihomoravského kraje, které střežily v míru hospodářsky důležité objekty.

Kromě koordinace a zabezpečování mírového a válečného doplňování armádních útvarů a zařízení plnilo Krajské vojenské velitelství mobilizační úkol vytvořením vlastních jednotek, které měly na teritoriu Jihomoravského kraje v případě válečného konfliktu rozšířit střežení hospodářsky a válečně důležitých objektů a zabezpečovat teritorium proti diverzním akcím protivníka. Tento vojenský správní úřad byl od roku 1953 ještě třikrát reorganizován se změnou názvu.

K 1. 1. 1992 bylo vytvořeno Vyšší doplňovací velitelství Brno, 1. 10. 1995 vzniklo 26. velitelství územní obrany a 24. krajské vojenské velitelství Brno bylo vytvořeno k termínu 1. 1. 2003.

Podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování („branný zákon“) vykonává Krajské vojenské velitelství Brno od 1. ledna 2005 kromě jiných povinností i funkci vojenského správního úřadu.

Celkem řídilo tento vojenský subjekt do současné doby 16 velitelů (ředitelů). Dnešnímu Krajskému vojenskému velitelství Brno velí plukovník gšt. Ing. Radek Černý, MSS, který byl na systemizované místo ředitele zařazen dne 1. 6. 2017.

Insignie KVV Brno a Pěší roty AZ při KVV Brno

Pamětní odznak KVV Brno - přední část

 

Pamětní odznak KVV Brno - zadní část

 

Znak KVV Brno

 

Znak Pěší roty AZ při KVV Brno

 

Prapor Pěší roty AZ při KVV Brno

 

Prapor Pěší roty AZ při KVV Brno

 

Pamětní odznak Pěší roty AZ při KVV Brno - přední část

 

Pamětní odznak Pěší roty AZ při KVV Brno - zadní část

 

PŘEHLED VELITELŮ A NÁČELNÍKŮ

    1951 – 1956          plk. Josef PROKOP      Velitel Krajského vojenského velitelství Brno    
    Náčelník Krajské vojenské správy Brno     
    1956 – 1959         pplk. František JUŘINA     Náčelník Krajské vojenské správy Brno    
    1960 – 1963     genmjr. Václav TAUŠ Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1963 – 1971     pplk. František JUŘINA Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1971 – 1977     plk. Ilja SIMČINA Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1978 – 1980     plk. Ing. Josef ŘÍHA Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1980 – 1992     plk. Ing. Jindřich STARÝ Náčelník Krajské vojenské správy Brno
    1992 – 1996     plk. Ing. Jan MOUTELÍK Velitel Vyššího doplňovacího velitelství Brno
    Velitel 26. velitelství územní obrany
    1996 – 1997     plk. Ing. Oto VEJMELKA     Velitel 26. velitelství územní obrany
    1997 – 2000     plk. gšt. Ing. Miloslav VÁCHA     Velitel 26. velitelství územní obrany
    2000 – 2002     plk. Ing. Josef JELEN     Velitel 26. velitelství územní obrany
    2003 – 2004     plk. gšt. Ing. Pavel KANTOR Velitel 24. krajského vojenského velitelství
    2005 - 2008     plk. gšt. Ing. Pavel KANTOR Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2008 - 2009     plk. Ing. Radek ŠEDIVÝ Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2009 - 2012     plk. Ing. Miroslav ZELINKA Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2012 - 2017     plk. gšt. Ing. Luděk LACINA Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2017 - 2020     plk. gšt. Ing. Radek ČERNÝ, MSS Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
    2021 - dosud     plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno

Nahoru