Home page > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

KVV Brno, jako povinný subjekt, poskytuje informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu je stanovena vyhláškou č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název:

Krajské vojenské velitelství Brno (dále jen KVV Brno)

 

2. Důvod a způsob založení

Krajské vojenské velitelství Brno (dále jen KVV Brno) je zřízeno dnem 1. 1. 2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Vykonává státní správu podle tohoto zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. KVV Brno jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Územním obvodem KVV Brno je území Jihomoravského kraje. V souladu s tímto zákonem na něj přešla působnost územních vojenských správ tak, aby nepřesáhla území Jihomoravského kraje.

 

3. Organizační struktura

  • Ředitel
  • Velení
  • Operační oddělení
  • Oddělení podpory
  • Oddělení obranných příprav
  • Oddělení odvodního řízení
  • Pěší rota aktivní zálohy KVV Brno

 

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Krajské vojenské velitelství Brno

Štefánikova 53a

662 10 Brno

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Krajské vojenské velitelství Brno

Štefánikova 53a

662 10 Brno

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 17:00

Středa: 08:00 - 17:00

Polední přestávka: 12:00 - 12:30

4.4 Telefonní čísla

Stálá směna 973 444 022.

Podrobné kontakty uvedeny v sekce kontakty.

4.5 Adresa internetových stránek

www.kvv-brno.army.cz

4.6 Adresa podatelny

Krajské vojenské velitelství Brno

Štefánikova 53a

662 10 Brno

4.7 Elektronická adresa podatelny

kvv.brno@army.cz

4.8. Datová schránka

Identifikace: eajaeeh

 

5. Případné platby lze poukázat

 

6. IČ:

60162694

 

7.  DIČ:

CZ60162694

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

rozpočet Ministerstva obrany ČR

 

 9. Žádosti o informace

Postup k podání žádosti o informace popsán zde:

 

 10. Příjem podání a podnětů

Informace viz bod 4) Kontakty

 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních norem, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky (ve znění pozdějších předpisů)
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Uvedené předpisy jsou zveřejněny ve sbírkách zákonů, které lze vyhledat na internetu nebo v knihovnách.

11.2 Vydané právní předpisy

 

12. Úhrady za poskytování informací

Správní poplatky nejsou stanoveny. Podle zákona jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu nákladů v souvislosti s vyhledáváním a poskytováním informací, jejichž výše nesmí přesáhnout náklady spojené pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

sazebnik-2021.docx

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

vyrocni_zprava_kvv_brno_2020.pdf

 

 

 

Nahoru